Eşitlik Bakanlığı Kurulması TBMM’de Gündemde

Eşitlik Bakanlığı Kurulması TBMM’de Gündemde

Yeni bir bakanlık kurulması için TBMM’ye kanun teklifi verildi. Eşitlik Bakanlığı kurulmasına dair gerekçeler ve tüm detayları bu haberimizde bulabilirsiniz.

'Eşitlik Bakanlığı' adı altında bir bakanlık kurulması ve bu bakanlığın amacı, görevi ile teşkilat yapısının düzenlenmesi amacıyla Eşitlik Bakanlığı Kurulması, Teşkilatı ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna 2021 Mart ayı itibarıyla verildi. Eşitlik Bakanlığı neden kurulması isteniyor, ne gibi faydası olacağa dair detayları ve gerekçeleri şu şekildedir:

Eşitlik, insanın sadece insan olma sıfatından dolayı eşit haklara sahip olmasıdır. Yasa önünde eşitlik ise; kanunlar önünde eşitlik ile ifade edilir. Eşitlik ilkesi Anayasamızın 10. maddesi: “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz." hükmü ile düzenlenmiştir.

Eşitlik ilkesi hususunda uluslararası mevzuatta da paralel şekilde düzenlemeler mevcuttur, insan Haklan Evrensel Bildirgesi’nin 1. maddesi Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdanla donatılmışlardır, birbirlerine kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar şeklinde; 7. maddesi: Herkes yasa önünde eşittir ve ayrım gözetilmeksizin yasa tarafından eşit korunmaya hakkı vardır. Herkes, bu Bildirgeye aykırı herhangi bir ayrımcılığa ve ayrımcı kışkırtmalara karşı eşit korunma hakkına sahiptir şeklinde düzenlenmiştir.

Eşitlik ilkesi herkes için ortak önem ve gerekliliğe sahiptir. Eşitlik ilkesi ile başta toplumdaki sınıf farklılıklarının ortadan kaldırılması amaçlanmakta idi. Ancak toplumdaki vatandaşların gelir düzeylerinde bulunan farklılıklar sosyal sınıfların birbirinden ayrılmasına ve uzaklaşmasına sebep olmaktadır. Yine kadınlar, erkeklere oranla dezavantajlıdır. Ülkemizde birçok kadın cinayete kurban gitmektedir, birçok alanda sırf kadın olmaları sebebiyle dışlanmaktadır.

Ucuz iş gücü olarak görülmekte; fiziki, psikolojik şiddete maruz kalmaktadır. Eşitlik, herkese aynı şekilde davranmanın yanı sıra toplumdaki farklı grupların fırsat eşitliğine sahip olmalarının engellenmesidir. Eşitlik ilkesi, diğer tüm temel haklarda olduğu gibi hak sahibinin devlet ile olan ilişkisine yöneliktir. Toplumdaki eşitsizliğe karşı devlet, yasama ve yargı yoluyla zayıflan daha güçlüye karşı korumak durumundadır.

Yukarıda açıklanan hususlarla birlikte eşitlik ilkesinin yalnızca mevzuattaki düzenlemelerle korunmaya çalışılması veya bazı bakanlıklara küçük birimler oluşturulması, konuyla ilgili etkili bir koruma sağlayamamaktadır. Ülkemiz içinde yaşanan eşitsizliğe sebep olan durumların tespit edilerek değerlendirilmesi, dile getirilmesi ve engellenmesi için salt bu hususta görevli bir bakanlık kurulması gerekmektedir.

Bakanlığın teşkilatı içerisinde özellikle son dönemlerde medyaya yansıyan kadın cinayetleri, şiddet mağdurları konu edinen eşitlik ilkesini ilgilendiren davaların etkin takibi yapılacak, gerekli olduğunda mevzuat değişikliklerinde fikir belirtecek ve ülke içerisindeki hukuka güvenin artmasını sağlayacak bir hukuk kurulu öngörülmektedir.

Tüm bunların yanı sıra eşitlik ilkesinin uygulanmasının sağlanabilmesi ve korunabilmesi, ihlallerin engellenebilmesi amacıyla etkin bir kampanya sunmayı amaçlayan programlar hazırlamaya değin çalışmalar yürütecek bir medya kurulu öngörülmektedir.

EŞİTLİK BAKANLIĞI KURULMASI, TEŞKİLATI VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ TAM METNİ

Amaç

Bu Kanunun amacı, Eşitlik Bakanlığı’nm kuruluşu, teşkilatı ve görevlerinin belirlenmesi ile devlet kurumlannın, özel ve tüzel kişilerin eşitlik ilkesi hususundaki eylem ve söylemlerinin düzenlenmesi, Anayasa ile güvence altına alınmış eşitlik ilkesinin uzman kişilerce korunması, yaşanan ihlallerin hem yargı yoluna hem de diğer kurum ve kuruluşlar önüne taşınması, takibi, katılımı ile eşitlik ilkesinin etkin korunması adına stratejinin belirlenmesi, devlet kuramlarının organize edilmesi ve bu amaçla koruyucu tedbirler alınmasını sağlamaktır.

Görev

Eşitlik Bakanlığı’nın görevleri şunlardır;

Eşitlik ilkesinin sağlanması, korunması, ihlallerinin engellenmesine ilişkin ve organizasyonuna ilişkin stratejinin belirlenmesi,

Eşitlik ilkesi ihlallerinin azaltılması için gerekli tedbirleri alarak lüzumlu görülen eğitimlerin verilmesi, mevzuatın belirlenmesine katkı sağlanması, gerekli tavsiyelerde bulunulması,

Eşitlik ilkesinin sağlanması ve korunması adına gerekli teşkilatların oluşturulması ve denetlenmesi,

Başka bakanlıklara bağlı birimlerin eşitlik ilkesi hususunda yapacakları faaliyetlere katkı sağlanması,

Eşitlik ihlali şüphesi bulunan vakalarda gerekli destekleri sağlamak,

Kanun tarafından başka bakanlıklara bırakılmamış olan eşitlik ilkesine ilişkin diğer faaliyetlerin yürütülmesi,

Eşitlik ilkesi ile ilgili teşkilatların oluşturulması, birimlerin kurulması,

Yargıda, Kamu Denetçiliği Kurumu ve idari işlem yapmaya yetkili diğer kuramların eşitlik ilkesine ilişkin olabilecek kararlarına etkin destek ve katılım sağlamak.

Teşkilat

Eşitlik Bakanlığı’nın teşkilatı, merkez teşkilatı ile taşra teşkilatından meydana gelir. Bakanlık teşkilatı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenir.

Bakan

Bakan, Bakanlık kuruluşunun en üst amiridir. Bakanlık hizmetlerinin mevzuata, genel siyasete, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevlidir.

Bakan, yetkisi kapsamındaki faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık merkez teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.

Yöneticilerin sorumlulukları

Bakanlık merkez teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların her kademedeki yöneticileri yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, Bakanlık emir ve talimatları yönünde, mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekle bir üst yönetici kademeye karşı sorumludur.

Koordinasyon ve işbirliği konusunda bakanlığın görev, yetki ve sorumluluğu

Bakanlık ana hizmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının uyacakları esasları yürürlükteki mevzuata uygun olarak belirlemekle, kaynak israfım önleyecek ve koordinasyon sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir

Bakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerinde, Cumhurbaşkanınca belirlenecek esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklara danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyon sağlamaktan sorumludur.

Kadrolar

Kadroların tespit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerine göre düzenlenir.

Eşitlik Hukuk Kurulu

Bakanlık bünyesinde bir Eşitlik Hukuk Kurulu oluşturulur. Kurul bir başkan, sekiz üye ve ihtiyaç duyulan kadar gözlemciden oluşur.

Kurul aylık toplantılarında eşitlik ilkesi ile doğrudan ilişkili gördüğü davaları gündeme alır. Kurul bu davaların duruşmalarına birer adet gözlemci ile katılır. Kurulun görev ve yetkileri yönetmelik ile belirlenir.

Eşitlik Medya Kurulu

Bakanlık bünyesinde bir insan Hakları Medya Kurulu oluşturulur. Kurul bir başkan ve sekiz üyeden oluşur.

Kurul aylık toplantılarında medya kanallarında yer alan ve eşitlik ilkesini ihlali niteliği taşıyan yayınlan gündeme alır. Kurul bu yayınlarla ilgili olarak RTÜK’e tavsiye karan verebilir. Kurulun görev ve yetkileri yönetmelik ile belirlenir.

Bu Kanun yayımlandığı tarihinde yürürlüğe girer.

Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Kanun Teklifi.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
1 Yorum