İller Bankasına 200 Uzman Yardımcısı Alımı

İller Bankasına 200 Uzman Yardımcısı Alımı

İller Bankasına giriş sınavı ile Yurt İçi Hizmet Birimlerinde sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere 200 Teknik Uzman Yardımcısı alınacak.


Teknik Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ve Tüm Detaylar
 
GENEL
Bankaya giriş sınavı ile Yurt İçi Hizmet Birimlerinde sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere Teknik Uzman Yardımcısı alınacak.

GİRİŞ SINAVI ŞARTLARI

Sınava başvuracak adayların aşağıdaki şartları taşıması gereklidir.
1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2- En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının İnşaat Mühendisliği-Harita Mühendisliği-Makina Mühendisliği- Elektrik Mühendisliği-Elektrik-Elektronik Mühendisliği-Çevre Mühendisliği-Jeoloji Mühendisliği-Bilgisayar Mühendisliği- Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinden bu bölümlere denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanlarda denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı YÖK tarafından kabul edilen yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak.
3- 01.01.2016 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
4- Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.
5- 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar (zimmet irtikap rüşvet hırsızlık dolandırıcılık sahtecilik güveni kötüye kullanma hileli iflas ihaleye fesat karıştırma suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
6- Sınav tarihi itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak.
7- Diğer resmi veya özel kurum ve kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.
8 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığı bulunmamak.
9- İlgili mevzuat hükümlerine göre mali sektörde ve bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,

10- Banka tarafından daha önce açılan giriş sınavlarına bir defadan fazla girmemiş olmak.
 
Bankaya alınacakların dağılımı aşağıdaki şekildedir.İLLERBANKASIA.Ş. YURTİÇİHİZMET BİRİMLERİNE ALINACAK TEKNİK UZMAN YARDIMCISI SAYISI VE BRANŞLAR İTİBARİ İLE DAĞILIMLARI

 

 

200

Yurt İçi atamalarda hizmet süresi 3 yıldır.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ÖSYM tarafından 2015 veya 2016 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSSP1 puan türünden yetmiş 70 ve üzeri puan almak kaydıyla en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ayrılan kontenjanın on 10 katı kadar aday arasına girmek Öğrenim dalları itibariyle Giriş Sınavına katılma hakkını elde eden en son adayla eşit puan almış adayların tümü giriş sınavına çağrılacaktır.
1- İngilizce Fransızca Almanca ve Arapça dillerinin birinden ilan tarihi itibariyle 2015 veya 2016 yıllarında yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından 50 puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.

Başvurular:
1- Sınava girmek isteyen adaylar İş Talep Formunu 14.07.2016 – 29.07.2016 tarihleri arasında Bankanın web sayfasından (wwwilbankgov.tr) doldurup JPEG formatındaki (4,5x6 ebatında) vesikalık fotoğraflarını da ekleyerek elektronik ortamda göndereceklerdir.Vesikalık olmayan ve farklı ebattaki fotoğrafları kullananların başvurusu geçersiz sayılacaktır.         
2- Adaylar giriş yaptıkları İş Talep Formunun çıktısını alıp imzalayarak 4. Maddede Başvuru Belgeleri belirtilen belgelerle birlikte İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına teslim edecekler veya İller Bankası A.Ş İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Ziraat Mahallesi 657.Sokak No: 14 06110 Altındağ/Ankara adresine posta ile iadeli taahhütlü-kargo göndereceklerdir.
3- 29.07.2016 Cuma günü mesai saati bitiminden Saat 17:30’dan sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta yolu ile yapılan başvurularda başvuru için istenilen belgelerin İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı'na son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ulaşması gereklidir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.
4- Adayların başvuru evrakları Banka tarafından kontrol edildikten sonra adayın başvurusu onaylanacak ya da reddedilecek.
Adaylar aynı sitede yer alan Başvuru Kontrol bağlantısı kullanılarak başvurularının Banka tarafından onaylanıp onaylanmadığını takip edebilecektir.
Sınava katılmaya hak kazanan adaylara fotoğraflı sınav giriş belgesi verilir. Sınav giriş belgesi olmayan adaylar ile bu belgelerde kazıntı silinti ve bunun gibi tahrifatlar tespit edilen adaylar sınava katılamazlar.
İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.
Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
5- Adaylar; Yurt İçi Hizmet Birimlerinden sadece birisi için başvuruda bulunabilecek olup İş Talep Formunu kaydettiği andan itibaren hiçbir değişiklik yapamayacaklardır.
6- Bankaca yapılan değerlendirme sonucu aranan şartları taşıyan adaylardan en yüksek KPSS puanını alandan başlayarak Yurt İçi Hizmet Birimleri için alınacak olan ve ayrı ayrı belirtilen sayının on 10’katı kadar aday giriş sınavına alınmak üzere Bankanın web sayfasında ilan edilir.

Başvuru Belgeleri

Giriş sınavına başvuru Bankanın web sayfasında doldurulan İş Talep Formunun çıktısı ve aşağıda istenilen.
1- Nüfus cüzdanının fotokopisi.
2- Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin fotokopisi eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edildiğini gösterir belgenin fotokopisi, bu ilanda yer alan bölümlere denkliği yetkili makamlarca kabul edilen alanlardan mezun olanlar da denklik belgesinin fotokopisini teslim etmek zorundadır.
3- KPSS sonuç belgesi ile 2’nci maddenin 6 bendinde belirtilen asgari yabancı dil düzeyini gösterir belge.
4- Son 6 ay içinde çekilmiş bir 1 adet vesikalık fotoğrafı
ile birlikte yapılır.

Sınav Tarihi ve Yeri

1- Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar 03.08.2016 – 07.08.2016 tarihleri arasında Sınav Giriş Belgesini (gazisem.gazi.edu.tr) adresinden alacaktırlar.
Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaklardır. Adaylar sınavda sınav giriş belgesi ile birlikte resimli nüfus cüzdanı sürücü belgesi veya pasaport belgelerinden birini ibraz etmek zorundadır.
2- Yazılı sınav 07.08.2016 Pazar günü Ankara'da yapılacak olup ayrıca sınav yeri ve saati Sınav Giriş Belgesinde belirtilecektir.
3- Sözlü sınav Ziraat Mahallesi 657.Sokak No: 14 Altındağ/Ankara adresinde yapılacak olup sözlü sınav tarihi yazılı sınav sonuçları ile birlikte Bankanın web sayfasında ilan edilecektir.

Sınav Şekli ve Konuları

Sınav yazılı test ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır.
Yazılı sınavda adaylara temel bilgiler ve mesleki sorular sorulacaktır. Yazılı sınav yüz 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve en az yetmiş 70 puan alanlar başarılı sayılacaktır. Yazılı sınavı kazananlar Bankanın web sayfasında yayınlanacaktır.
Yazılı sınavda başarılı olamayan adaylar sözlü sınava katılamazlar.
Sözlü sınavda adayların mesleki konulara hakimiyeti ile kavrayış ifade ve temsil kabiliyeti muhakeme gücü davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi özellikleri değerlendirilir.
Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için yüz 100 tam puan üzerinden en az yetmiş 70 puan almak gerekir.

Kazanan Adayların İlan ve Atamaları

Yazılı ve sözlü sınav notunun toplamının ikiye bölünmesiyle elde edilen puan esas alınarak, her bir alan için en yüksek puandan başlanarak Yurt İçi Hizmet Birimleri itibariyle başarı sıralaması yapılır. Ancak yapılan sıralama sonunda eşitlik olması halinde sırasıyla yazılı notu yüksek olana, yabancı dil puanı yüksek olana ve mezuniyet sonrası eğitim durumu yüksek olana öncelik verilir. Eşitliğin bozulmaması halinde adaylar arasında kura çekilir.
Sınavda başarılı olanların isimleri, başarı sıralamasına göre her bir alan için öngörülen sayıda asil aday ve asil adayın yarısı kadar yedek aday ile atama için gerekli belgeler Bankanın web sayfasında ilan edilir.
Yapılan sınav sonucunda, Yurt İçi Hizmet Birimleri için belirlenen sayıdan daha az sayıda adayın sınavı kazanması durumunda, sınav kurulu kararı ile aradaki eksiklik aynı branştan olmak kaydıyla istemleri halinde sınavı kazanan diğer adaylardan tamamlanabilir.
Giriş sınavını kazanan teknik uzman yardımcısı adaylarının atanmaları için, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 15 günlük süre içinde İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına atama için gerekli belgeler ile birlikte başvurmaları gereklidir. 
15 günlük süre içinde geçerli bir mazereti olmaksızın başvuruda bulunmayanların atama işlemi yapılmaz. Ancak bu süre, adayın belgelendirilmiş geçerli bir mazereti olması ve mazeretin Bankaca kabul edilmesi halinde 15 gün daha uzatılabilir. Bu durumda süresinde başvurmayan adayların yerine yedek adaylar çağrılır.

BİLGİ

Adaylar sınav sırasında hesap makinesi kullanabilir. Ancak üzerinde program yapılmasına saklanmasına ve çalıştırılmasına izin veren hesap makineleri ile data bank gibi özel donanımlar kullanılamaz. Hesap makinesinin sınav sırasında ödünç alınması verilmesi ve değiştirilmesi yasaktır.
Sınavda başarılı olan adaylar Bankada 14.07.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmayan sözleşmeli personel olarak istihdam edilecektir.

 

Kaynak:isilanlarikariyer.com

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.